ബാനർ112

ലിഥിയം ബാറ്ററി സിംഗിൾ കോളം അസിസ്റ്റഡ് മാനിപ്പുലേറ്റർ