ബാനർ112

4 ആക്സിസ് ജോയിന്റ് ആം റോബോട്ട് ആം മാനിപ്പുലേറ്റർ